60_tmbDe Jonge Balie Curaçao is een vereniging die op 7 juli 1994 is opgericht door enkele advocaten te Curaçao. Het idee wasdestijds ontstaan om een vereniging op te richten voor advocaten op Curaçao met als doel om de opleiding van haar leden tebevorderen en het contact tussen de leden onderling, alsmededat tussen hen en de leden van de zittende en de staandemagistratuur te bevorderen. Verder diende de vereniging debelangen van haar leden te behartigen in de ruimste zin van hetwoord.

Aanvankelijk heeft de Jonge Balie Curaçao zich met name toegelegd op haar eerste doelstelling, het bevorderen van de opleiding van haar leden. Destijds werden er maandelijks lezingen en congressen georganiseerd, waarbij de leden graag van de partij waren. Gezien het belang van een goede opleiding voor beginnende advocaten en het streven de advocatenopleiding vanCuraçao door de Nederlandse Orde in Nederland erkend te krijgen, is echter uiteindelijk in 1996 besloteneen aparte stichting op te richten, de Stichting Beroepsopleiding Advocatuur, welke stichting zich enkel enalleen op het organiseren van de beroepsopleiding zou toeleggen.

Sinds de oprichting van de Stichting Beroepsopleiding Advocatuur is de Jonge Balie Curaçao zich meergaan toeleggen op het bevorderen van de contacten tussen de leden onderling, alsmede de anderejuridische beroepsgroepen. De vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van het organiseren van excursies, cursussen en lezingen. Hiertoe organiseert de Jonge Balie Curaçao maandelijks activiteiten welke variëren van lunchlezingen en beroepenmarkten tot disco-bowlen en karaoke zingen.

Thans staan er ongeveer 70 Curaçaose advocaten ingeschreven als lid van de Jonge Balie Curaçao. De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden, buitengewone leden en bijzondere leden. Als gewoon lid komt in aanmerking iedere bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maartenen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (“HvJ”) ingeschreven advocaat die nog geen zeven jaar alsadvocaat in het Koninkrijk der Nederlanden ingeschreven is geweest en zijn beroep voornamelijk opCuraçao uitoefent. Als ereleden komen in aanmerking personen die zich jegens de vereniging in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt en op grond daarvan als zodanig worden benoemd. Alsbijzonder lid komt in aanmerking een bij het HvJ ingeschreven advocaat die zijn beroep voornamelijk opCuraçao uitoefent, die geen gewoon lid van de vereniging kan zijn en zich heeft aangemeld alsbuitengewoon lid. Verder komt een ieder die als

rechterlijk ambtenaar in opleiding werkzaam is en tevens een ieder die zich in de uitoefening van zijn beroep of functie beweegt op een aan de advocatuur verwant terrein, in aanmerking om zich als bijzonderlid aan te melden bij de Jonge Balie Curaçao.

De Jonge Balie Curaçao heeft in de loop der jaren bewezen een vereniging te zijn die de banden tussen deadvocaten onderling en de andere juridische beroepsgroepen op het eiland erg heeft versterkt, hetgeeneen prettige samenwerking met zich mee brengt. De Jonge Balie Curaçao heeft dan ook een onvervangbare plek in de Curaçaose advocatuur verworven en zal haar doel in de toekomst blijven nastreven.

Voor meer informatie over de Jonge Balie Curaçao zie

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086456161593 en jonge-balie-curacao (Instagram)