63_tmb

Voor klachten over een advocaat, kan men terecht bij de Raad van Toezicht voor de Advocatuur. Dit is vastgelegd in deAdvocatenlandsverordening (1959). De Raad van Toezicht fungeert als tuchtrechter voor advocaten. Als leidraad voor het toetsen van het handelen van advocaten gelden de Gedragsregels voor Advocaten.

Deze gedragsregels zijn opgesteld door de Orde van AdvocatenCuraçao, maar zijn afgeleid van de gedragsregels die in Nederland worden gehanteerd.

De regels hebben algemene geldingskracht. Dit betekent dat ook advocaten die geen lid zijn van de Ordezich eraan moeten houden. De gedragsregels zijn ook van toepassing op de andere eilanden van het voormalig Nederlandse Antillen, zoals Bonaire en Sint Maarten.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen met een klacht over een advocaat. Een kort, duidelijk briefje aan de secretaris van de Raad, met vermelding van de reden van de klacht, isal voldoende.

Niet alleen burgers mogen klachten indienen, ook advocaten zelf kunnen een meningsverschil meteen confrère voor de Raad van Toezicht uitvechten.

De Raad van Toezicht bestaat uit een rechter en twee advocaten. Eerst wordt de klager in degelegenheid gesteld zijn of haar grieven schriftelijk te uiten.

De klacht kan gaan over een, naar de mening van de klager, te hoge declaratie van zijn raadsman, maar het kan ook een zaaksinhoudelijke kwestie zijn.

De advocaat tegen wie de klacht is gericht, krijgt door de Raad van Toezicht de gelegenheid schriftelijk verweer te voeren.

Op korte termijn vindt dan een zitting plaats, waar beide partijen hun standpunten nog eens nader kunnen toelichten. Beide partijen mogen zich laten bijstaan door een advocaat.

Deze zittingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar, evenals de uitspraken van de Raad.

Binnen een redelijke termijn spreekt de Raad van Toezicht een oordeel uit.

Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat de advocaat onjuist heeft gehandeld, dan kan deRaad verschillende sancties opleggen.

•Een enkele/ eenvoudige waarschuwing

•Een berisping

•Een schorsing voor maximaal een jaar

•Schrapping van het tableau

Bij een eenvoudige waarschuwing of een berisping mag de advocaat zijn werk blijven voortzetten. Als ereen tijdelijke schorsing wordt opgelegd, mag de advocaat voor die vastgestelde periode niet aan hetwerk. Voor de duur van de schorsing wordt hij ook niet toegelaten tot de algemene ledenvergaderingen van de Orde van Advocaten.

Wanneer een advocaat van het tableau wordt geschrapt, betekent dit dat hij zijn titel van advocaat niet meer mag voeren en zijn beroep nooit meer mag uitoefenen.

De Raad van Appel

Als een van beide partijen het niet eens is met de uitspraak van de Raad van Toezicht, is er nog altijd de mogelijkheid binnen drie weken hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van Appel. Deze Raad bestaat uitde Hofpresident, aangevuld met twee advocaten met een hogere senioriteit. De Hofpresident mag ook eenandere ervaren rechter aanwijzen als plaatsvervanger.

Klagers die twijfelen over de zwaarte van hun klachten of de Raad van Toezicht een te grote stap vinden, kunnen voor bemiddeling en advies aankloppen bij de Deken van de Orde van Advocaten op e- mailadres: deken@ordevanadvocaten.cw

Gedragsregels Orde van Advocaten – 25 juni 2019