Het bestuur van de Orde van Advocaten Curaçao heeft in januari 2009 besloten tot het instellen van een vertrouwenspersoon voor advocaat-stagiaires.

Het is niet voor iedere advocaat-stagiaire even makkelijk om bijvoorbeeld zijn patroon aan te spreken op het gebrek aan begeleiding. Er kunnen tal van zaken zijn waaromtrent iemand zijn hart wil luchten zonder direct naar de Deken of de Voorzitter van de Raad van Toezicht op de Advocatuur te willen stappen. In dat soort situaties kan het voor de advocaat-stagiaire plezierig zijn om zijn vragen en klachten vertrouwelijk te kunnen voorleggen aan iemand die onafhankelijk is, beschikt over relevante ervaring en die in staat is om niet alleen het probleem te onderkennen, maar ook tot het – voor zover mogelijk – geven van adequate adviezen.
De vertrouwenspersoon is aan geheimhouding gebonden. Slechts met toestemming van de betrokken advocaat-stagiaire zullen details van zijn klacht ter kennis van bijvoorbeeld de Deken of de Voorzitter van de Raad van Toezicht worden gebracht. Het staat de vertrouwenspersoon wel vrij om in algemene zin aan bijvoorbeeld het bestuur van de Orde te rapporteren, zij het op een zodanige wijze dat de gegevens die in die rapportage voorkomen niet tot de betrokken advocaat-stagiaire zijn te herleiden. De vertrouwenspersoon zal één keer per jaar aan het bestuur van de Orde rapporteren, of zoveel vaker als de vertrouwenspersoon dat zelf nuttig oordeelt. Ook advocaat-stagiaires die geen lid van de Orde zijn kunnen zich tot de vertrouwenspersoon wenden.

Mr. Madelaine Aanstoot, werkzaam bij HBN Law, heeft zich bereid verklaard de rol van vertrouwenspersoon op zich te nemen. Een zodanige aanstelling vindt plaats voor de periode van één jaar, met de mogelijkheid van verlenging met telkens één jaar. De benoeming van Madelaine gaat in op 11 december 2012. Hoewel de vertrouwenspersoon door het bestuur van de Orde is aangesteld, oefent de betrokkene deze taak onafhankelijk van het bestuur uit. In dit stadium wordt er van afgezien om inzake het functioneren van de vertrouwenspersoon een reglement op te stellen. Nadat enige ervaring met dit instituut is opgedaan zal in het kader van een evaluatie dit punt opnieuw worden bekeken.

Namens het bestuur van de Orde,
Caroline Fiévez – Deken

Madelaine Aanstoot is als volgt te bereiken:
Telefoon kantoor: 434 33 00
Kantoor e-mail: madelaine.aanstoot@hbnlaw.com