De Orde van Advocaten heeft gewone leden, geassocieerde leden, buitengewone leden en ereleden.

De algemene ledenvergadering beslist over de toelating van nieuwe leden en aan een toelating kunnen voorwaarden worden verbonden.

Advocaten die bij het Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn ingeschreven, het vrije beroep van advocaat uitoefenen en op Curaçao woonachtig zijn, kunnen worden ingeschreven als gewoon lid. Download de laatste versie Ledenlijst 2024 Maart

Gewone leden hebben stemrecht in de algemene ledenvergaderingen, mits zij aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.

Geassocieerde leden zijn advocaten die niet op Curaçao wonen, maar wel voldoen aan de vereisten voor het gewone lidmaatschap en op Aruba, Sint Maarten of de BES eilanden woonachtig zijn. Zij hebben geen stemrecht maar kunnen te allen tijde worden gehoord. Zij hebben als toehoorder vrije toegang tot de algemene ledenvergaderingen.

Buitengewone leden kunnen toegelaten worden, als ze bij de rechtspraktijk betrokken zijn, maar niet aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoen. Zij hebben geen stemrecht maar kunnen tijdens ledenvergaderingen wel worden gehoord. Ook buitengewone leden hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen.

Ereleden zijn meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen die vanwege hun verdiensten voor het doel dat de vereniging zich stelt, als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn geaccepteerd. Zij hebben geen stemrecht maar kunnen wel worden gehoord. Ook zij hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen