58_tmb

Een declaratie is over het algemeen opgebouwd uit het honorarium, verschotten en omzetbelasting (OB). Het honorarium is het bedrag dat de advocaat in rekening brengt als beloning voor zijn werkzaamheden. Als onderdeel van het honorarium geld

en ook kosten voor overheadkosten, zoals personeels- en kantoorkosten. Hiervoor zal uw advocaat in de regel een vast percentage of een vast bedrag in rekening brengen.

Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven als griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten.De verschotten worden onderscheiden in met OB belaste verschotten en onbelaste verschotten.

De belangrijkste onbelaste verschotten zijn griffierechten (leges, die betaald moeten worden aan de griffier voor de gerechtelijke procedure) en bepaalde deurwaarderskosten. Over het honorarium moet altijd omzetbelasting worden betaald.

Er zijn voor een advocaat verschillende manieren om te declareren:

Uurtarief
Dit systeem is het meest gebruikelijk. Het aantal uren dat een advocaat aan een zaak besteedt maal zijn uurtarief. Een advocatenkantoor kan zowel een vast uurtarief hanteren, dan wel verschillende uurtarieven per type advocaat, af

hankelijk van diens ervaring.
Het uurtarief kan mede afhankelijk worden gemaakt van factoren als spoedeisendheid, de voor de zaak benodigde deskundigheid, de aard en het belang van de zaak.

Het is ook mogelijk om bij het vaststellen van het uurtarief rekening te houden met de draagkracht van de cliënt. Of van het resultaat: een lager tarief als de doelstelling niet wordt gehaald en een hoger tarief als de doelstelling wel wordt bereikt. De uurtarieven van de verschillende advocatenkantoren op Curaçao liggen, gemiddeld genomen, tussen de 250 en 600 gulden per uur.

De kleinere kantoren, met één of twee advocaten, hanteren vaak iets lagere uurtarieven dan grotere kantoren met bijvoo

rbeeld meer dan zes advocaten. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat zij lagere overhead kosten hebben. Grotere kantoren stellen daartegenover dat ze mogelijk meer expertise in huis hebben en dus minder uren met een zaak bezig zijn.

Vast bedragDe advocaat en de cliënt komen vantevoren één totaalbedrag overeen voor de gehele juridische bijstand.

Jaarcontract/ kaderafspraak
Hier maakt de cliënt, vaak een ondernemer, met de advocaat afspraken over de declaraties in te behandelen zaken. Hierin kunnen tarieven en mogelijke factoren worden vastgelegd, die gebaseerd zijn op de ervaringen opgedaan in eerdere zaken. Ook hier kunnen bijzondere factoren worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor spoedeisendheid, specialistische kennis of het belang en de aard van de zaak.

Incassotarief
Zaken waarbij het gaat om het invorderen van gelden noemt men incassozaken. Met name wanneer meerdere incassozaken tegelijkertijd door een advocaat worden behandeld is het gebruikelijk het incassotarief toe te passen.
De cliënt komt dan met de advocaat van te voren een vergoeding overeen ter grootte van een percentage. Dit ligt meestal tussen de 15 en 35 procent. Deze methode wordt ook gehanteerd bij letselschadezaken.

No cure no pay
‘no cure no pay’ basis. Dit betekent dat de cliënt geen advocaatkosten betaalt, maar dat het honorarium een percentage van de opbrengst van de zaak zal zijn.
Bij verlies van de rechtszaak krijgt de advocaat niets. In sommige landen, zoals in Nederland, is dit niet toegestaan. Dit omdat de advocaat op deze manier een persoonlijk financieel belang krijgt bij het winnen van de zaak. Hierdoor zou zijn noodzakelijke onafhankelijkheid in het gedrang kunnen komen. Op de Nederlandse Antillen is deze vorm wel toegestaan.
Een combinatie van bovengenoemde methoden is ook mogelijk.